De landbouw van de toekomst

Meer voedsel produceren met steeds minder negatieve effecten voor het milieu is één van de grote uitdagingen van de landbouw van morgen. In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan milieuvraagstukken en Europese landbouwers staan in de voorhoede van een duurzame landbouw.

Kan een efficiënt gebruik van kunstmest nog verder geoptimaliseerd worden? Hoe voldoen we aan de Europese doelstellingen op het gebied van emissiebeperking? Hoe kunnen we de bemesting terugbrengen en tegelijkertijd de winst verhogen?

n sensor

Gewasbehoefte bepalen

Nauwkeurig doseren en just-in-time toedienen van meststoffen heeft een positief effect op opbrengst, eiwitgehalte, bemestingskosten en milieu. De werkelijke gewasbehoefte wordt echter bepaald door van diverse factoren, die aanzienlijk kunnen variëren, zelfs op kleine schaal en binnen een korte tijdsperiode. Deze factoren zijn visueel niet eenvoudig te bepalen:

  • De topografie van het perceel en verschillen in bodemeigenschappen zijn van invloed op het aanbod van voedingsstoffen en water 
  • De opbrengstverwachting, en dus de stikstofbehoefte, variëert tijdens het seizoen 
  • De stikstoflevering van de bodem hangt af van temperatuur, vochtigheid en organische stofgehalte
  • Voorafgaand gebruik van organische meststoffen maken het stikstofaanbod uit de bodem nog wisselvalliger en heterogener.

Variabele behoefte binnen perceelniveau

Moderne bemestingsadviezen gaan uit van verwachte opbrengst, stikstofleverend vermogen van de bodem en gebruikte dierlijke mest. Gedeelde giften zorgen ervoor dat de toegediende stikstof niet verloren gaat maar snel wordt opgenomen. De grens tussen onder- en overbemesting is heel dun.

Aan beide zijden nemen opbrengstverliezen en milieubelasting snel toe. Het bemestingsadvies wordt meestal bepaald als een gemiddelde voor het hele perceel. In werkelijkheid varieert de N-behoefte echter op een aanzienlijk kleinere schaal. Een uniforme behandeling van het hele perceel leidt op sommige plekken tot onderbemesting en dus tot lagere opbrengst en of kwaliteit. Op andere plekken is de N-gift groter dan de gewasbehoefte en gaat het overschot verloren. Door rekening te houden met variaties binnen het perceel wordt de N-gift beter verdeeld, ontstaat een uniformer gewas en worden opbrengst en kwaliteit verbeterd. 

Precisielandbouw 

Precisie-apparatuur in de landbouw wordt ingezet om de stikstofopname door het gewas real-time en perceel per perceel te meten, zodat de N-gift daar precies op kan worden afgestemd. Er zijn diverse technologieën in gebruik, van satellietopnamen tot optische bladanalyses.

Met Yara’s precisieapparatuur worden het gehalte aan bladgroen (chlorofyl) en de biomassa bepaald met optische metingen, die in tegenstelling tot bij satellietobservaties, onafhankelijk zijn van de weersomstandigheden (bewolking) en externe data-aanbieders. Zo houdt de landbouwer het heft in eigen hand. Bijbehorende software helpt landbouwers de juiste keuzes te maken en activiteiten te registreren.