Bepaal het optimale maaimoment met de Yara GrassN app

De Yara GrassN app 2.0 geeft een grasgroei- en kwaliteitsverwachting. Daarnaast heeft u inzicht in uw stikstofefficiëntie. Dit maakt de GrassN app 2.0 nog handiger dan hij al was. Met de grasgroeipluim in de app heeft u elke dag inzicht in de bijgroei van de drogestof en de RE-ontwikkeling.

Klik hier om de Yara GrassN app 2.0 starten 

Wat doet de Yara GrassN app voor u?

De Yara GrassN app geeft u advies om kunstmest op grasland zo efficiënt mogelijk te benutten, zowel bij maaien als weiden. De app draagt bij aan het realiseren van een hogere opbrengst én kwaliteit door een onafhankelijk advies over dosering en een optimale timing van de kunstmestgift tot op perceelsniveau. U krijgt met de app vooraf inzicht in de verwachte stikstofefficiëntie.

Met de GrassN app 2.0 kunt u de kunstmestgift bepalen op basis van het weer en de omstandigheden op uw bedrijf. Yara heeft deze app in nauwe samenwerking met het Nutriënten Management Instituut (NMI) ontwikkeld.

De GrassN app richt zich op het optimaal benutten van stikstof (N) en daarmee op een optimaal ruweiwitgehalte in uw gras. Er kunnen meerdere percelen worden ingevoerd in de GrassN app 2.0. Voor elk perceel wordt een apart advies gegeven en er wordt gecorrigeerd op de actuele temperatuur, die de stikstof-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest beïnvloedt. Ook geeft de GrassN app zwavel- en (voor latere sneden) kali-adviezen.

Iedereen kan de GrassN app kosteloos gebruiken.

Hoe werkt de Yara GrassN app?

De GrassN app geeft een perceelspecifiek advies. Het adviesmodel gebruikt de volgende data om tot het beste advies te komen:

 • Weer van de afgelopen weken
 • 10-daagse weersverwachting
 • Grondsoort
 • Bodemvruchtbaarheid (organische stof)
 • Streefwaarden grasproductie en ruw eiwit
 • Geplande en gerealiseerde mestgift
 • Geplande en gerealiseerde kunstmestgift
 • Zwaarte van de snedes
 • Uw locatie wordt gebruikt om het dichtstbijzijnde weerstation en de bodemeigenschappen te bepalen. De bodemeigenschappen kunt u eventueel aanpassen aan eigen analyseresultaten.

Eerste snede

Uitgangspunt is een stikstofjaargift die in overeenstemming is met de stikstofgebruiksnormen. Op basis hiervan, het naleverend vermogen (NLV) en de zwaarte van de snede wordt het advies conform de bemestingsadviesbasis vastgesteld. Dit advies wordt gecorrigeerd met het weer (temperatuur) dat van invloed is op de N-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest. Dit alles leidt tot een advies voor een optimaal bemestingsmoment en -hoeveelheid.

Vanaf tweede snede

Voor de tweede snede is er een zwaveladvies afhankelijk van de eerste snede-bemesting en grondeigenschappen. Voor de derde en latere sneden worden ook kali-adviezen gegeven, afhankelijk van de mestgiften en kalitoestand.

Sturen op RE met de GrassN app 2.0

Sturen op het ruweiwitgehalte en stikstofefficiënte kan via

 1. de streefopbrengst
 2. de stikstofbemesting

1. Sturen op RE met de streefopbrengst

Bij een langere groeiduur stijgt de opbrengst, maar daalt het eiwitgehalte. Het ruweiwitgehalte daalt met 3,5 - 4,5 gram RE/kg drogestof voor elke dag later weiden of maaien. In de GrassN app 2.0 kunt u hiermee 'spelen'.

 • Voor meer ruweiwit: verlaag de streefopbrengst
 • Voor minder ruweiwit: verhoog de streefopbrengst

2. Sturen op RE met stikstofbemesting

Het stikstofadvies wat de GrassN geeft is gebaseerd op de Streefopbrengst dogestof. Bij een gelijkblijvende drogestofopbrengst kan met stikstof bemesting iets gecorrigeerd worden op het ruweiwit gehalte.

10 kg meer of minder stikstof geeft bij een

 • Bij een weidesnede 6 - 7 gram meer of minder RE per kg drogestof
 • Bij een maaisnede 5 - 6 gram meer of minder RE per kg drogestof

Meer dan 40 jaar onderzoek in één app

Het adviesmodel is ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut uit Wageningen. Meer dan 40 jaar onderzoek is verwerkt in de GrassN app. Deze kennis vormt de basis voor een voor u passend advies. In de GrassN app zitten nagenoeg alle veldproeven die vanaf 1950 verspreid over heel Nederland zijn uitgevoerd. Dit zijn bij elkaar ruim 55.000 datapunten. Hierdoor is het mogelijk geworden betrouwbare voorspellingen te doen op perceelsniveau.

Door Machine Learning leert een krachtige computer via complexe algoritmen patronen te herkennen binnen een grote brei aan data. In dit geval gaat het om factoren die de opbrengst en eiwitgehalte van gras bepalen. Op basis van deze patronen worden beslisbomen gemaakt. Dan volgt de validatiestap. Met een onafhankelijke dataset wordt gecontroleerd of de training goed gelukt is. De beslisboom kan op basis van nieuwe data een goede schatting maken wat de opbrengst en kwaliteit wordt op een specifiek perceel.

Download de app (alleen voor Android)

U kunt de app nu ook downloaden op een Android toestel. De versie voor iOS komt binnenkort beschikbaar.

google-play-badge.png

Vragen en delen van ervaringen

Vragen over de werking van de GrassN app of de gegeven adviezen beantwoorden we graag.Ook kunt u eventuele verbeterpunten aan ons doorgeven.

Klik hier om uw ervaring met de Yara GrassN app 2.0 te delen